Miałeś wypadek bądź kolizję? Decyzja firmy ubezpieczeniowej dotycząca wysokości odszkodowania jest delikatnie mówiąc mało satysfakcjonująca? Nie należy się martwić, bowiem decyzja ubezpieczyciela nie jest jednoznaczna z brakiem innych dróg dochodzenia swoich roszczeń.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela dotycząca odszkodowania. Co jest możliwe, gdy rekompensata Ci nie odpowiada?

W przypadku gdy odszkodowanie jest zbyt niskie albo całkowicie odmówiono nam jego wypłaty, mamy prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Podstawa prawna jest umieszczona w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. dotyczącej rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym.

Jaki jest czas na złożenie reklamacji?

Jeśli pragniemy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, to posiadamy 3 lata po kolizji oraz 20 lat po wypadku. Daty te są ograniczone przez przepisy dotyczące regulowania przedawnienia roszczeń. Co to znaczy? Dokonanie zgłoszenia szkody oraz ewentualne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela należy wnieść z zachowaniem tego terminu.

Forma odwołania

Nasz ubezpieczyciel winien w wydanej decyzji poinformować nas o prawie do złożenia reklamacji, a przy tym wskazać jego formę. Możliwe formy odwołania:

ustna,

pisemna,

elektroniczna.

Zwróćmy jednak uwagę, co wskazuje nasz ubezpieczyciel, by w ten sposób skrócić czas załatwiania sprawy. Zakłady ubezpieczeń zazwyczaj udostępniają specjalny adres mailowy bądź też dokładny adres do korespondencji działu reklamacji. Najlepsza forma to tradycyjna korespondencja bądź droga mailowa. Pismo powinno zawierać szczegółowe odniesienie się do argumentacji ubezpieczyciela. Możemy też dołączyć faktury oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność naszych roszczeń. Dokument najlepiej wyślijmy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Elementy w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela

Należy pamiętać, żeby dokument zawierał następujące informacje:

  • nasze dane adresowe,
  • dane ubezpieczyciela,
  • numer likwidacji szkody,
  • sprecyzowane roszczenie (należy wskazać sumę, o jaką się ubiegamy),
  • uzasadnienie,
  • własnoręczny podpis.

Trzeba pamiętać, żeby pismo bądź mail zawierało numer/znak identyfikujący zgłoszenie naszej szkody. To pozwoli pracownikowi zakładu ubezpieczeń szybciej przypisać odwołanie do danej sprawy. Należy też pamiętać, że istotne jest sprecyzowanie naszych roszczeń. Powinno się także podać numer konta bankowego.

 Uzasadnienie odwołania

Uzasadnienie powinno zawierać kontrargumenty. Podczas pisania wyobraźmy sobie, jakie argumenty mogą zostać użyte przez firma, a tym samym spróbujmy je obalić naszą argumentacją. Niekiedy decyzja nam nie odpowiada, ponieważ przyznano za niską sumę, innym razem sprawa dotyczy pojedynczych dodatkowych kosztów. W najgorszym przypadku ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania.

4 przypadki, przy których warto odwołać się od decyzji o odszkodowaniu

Odszkodowanie nie jest wystarczające, aby naprawić pojazd

Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj dokonują obliczeń wartości danych elementów pojazdu na podstawie aktualnych kwot ich zamienników. Niekiedy stwierdza się, że pewne usterki istniały już przed wypadkiem. Oprócz tego wartość danych części pomniejszana jest przez amortyzację. Ubezpieczyciel, podczas ustalania sumy odszkodowania, zwraca też uwagę na koszty robocizny. Na podstawie tych mierników możemy dostać sumę, która tak naprawdę nie pozwoli na wyrównanie powstałych strat. Należy pamiętać, że nie musimy się godzić z otrzymaną sumą. Wtedy powinniśmy uzasadnić nasze stanowisko oraz dołączyć dokumenty, które je popierają.

Stwierdzenie szkody całkowitej

Stwierdzenie szkody całkowite dotyczy tego, że koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu sprzed wypadku. Mówiąc prosto: ubezpieczyciel stwierdzi, że naprawa jest nieopłacalna. Inaczej ustala się szkodę całkowitą, kiedy odszkodowania odchodzimy z OC sprawcy, inaczej zaś kiedy korzystamy z uprawnień ubezpieczenia AC. Szkoda całkowita roszczeń z OC może zostać stwierdzona, w sytuacji kiedy koszt naprawy przekracza 100% wartości samochodu. Szkoda całkowita z AC jest orzekana wtedy, kiedy koszty naprawy są wyższe niż 70% wartości pojazdu.

Stwierdzenie szkody całkowitej jest kłopotliwe, gdyż suma odszkodowania stanowi wartość samochodu z momentu wypadku pomniejszona o wartość wraku.

W dyskusji z ubezpieczycielem należy skoncentrować się w najpierw na wykazaniu autentycznej wartości samochodu.

Należy przeanalizować kosztorys dokonany przez ubezpieczyciela oraz poprosić o poradę prywatnego rzeczoznawcę.

Musimy przygotować dokumenty, które potwierdzą nasze kwoty.

Należy wskazać przykładowe aukcje, udowadniające bieżącą cenę rynkową auta.

Powinno się też powołać na niemożność sprzedaży wraku po ustalonej przez zakład ubezpieczeń kwocie.

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela – szkoda całkowita

Odwołanie napisane w formie podanej powyżej, daje nam możliwość ponownej sprawy. Dokument odwołania nie musi być pisany samodzielnie. Możemy skorzystać z gotowego wzoru w formacie DOCX albo PDF.

Niska suma odszkodowania za obrażenia ciała

Walka o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może być trudna. Przepisy prawa nie ustalają dokładnie kwoty, jaką zakład winien przyznać za doznany uszczerbek.

Jeśli twierdzimy, że kwota jest za niska, w odwołaniu musimy wskazać, w jaki sposób uszczerbek wpłynął na nasze życie. Można napisać np. o pomocy osób trzecich, długiej i bolesnej rehabilitacji itp. Należy pokazać dokumenty popierające nasze twierdzenia. Dochodzenie odszkodowania za obrażenia ciała powinno ukazywać dokumentację medyczną.

Niekiedy okazuje się, że doznane obrażenia są na tyle poważne, że całkowity powrót do zdrowia jest niemożliwy lub co najmniej poprzedzony długą rehabilitacją. Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela powinno uwzględniać poniesiony rozmiar cierpień. Jeśli masz wątpliwości co do uzyskanej kwoty, skonsultuj się z profesjonalistami.

Zaniżenie odszkodowania przy uznaniu przyczynienia

Zgodnie z prawem ubezpieczyciel ma możliwość obniżenia odszkodowania o tzw. przyczynienie. Przyczynienie to działanie poszkodowanego, przyczyniające się do powstania szkody. Często są to np.: świadoma jazdę z nietrzeźwym kierowcą bądź brak zapięcia pasów bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że to ubezpieczyciel ma udowodnić ewentualne przyczynienie. Jego decyzja to nie mogą być domysły. Poza tym zwróćmy uwagę na to, o jaki procent odszkodowanie zostało obniżone. Niekiedy za niezapięte pasy odszkodowanie jest obniżone o 30%, a niejednokrotnie aż o 50%. Jeżeli poszkodowany był pasażerem, to ubezpieczyciel nie powinien przyznawać więcej niż 50% przyczynienia. Gdy przyzna wyższą wartość, będzie to oznaczało przerzucenie odpowiedzialności za wypadek na poszkodowanego.

Ubezpieczyciel nie uznał odwołania - co teraz?

Możemy wystąpić o pomoc do Rzecznika Finansowego. Pamiętajmy, że do Rzecznika zwracamy się wtedy, gdy wyczerpiemy nasze możliwości, czyli po nieskutecznym odwołaniu. Możemy wystąpić z wnioskiem o interwencję albo o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu. Co wybrać?

Wniosek o interwencję jest darmowy. O interwencję możemy prosić, gdy towarzystwo ubezpieczeń nie uwzględniło naszych roszczeń. Możemy też to zrobić, gdy ubezpieczyciel w ogóle nie odniesie się do naszego odwołania. Do wniosku dołączamy całość korespondencji dotyczącej likwidacji szkody. Wzory wniosków i dane adresowe znajdziemy na stronie rzecznika.

Postępowanie polubowne stanowi odrębne i niezależne od interwencji środki. Gdy wnosimy o wszczęcie postępowania polubownego, musimy zapłacić 50 zł. W kwestii postępowania polubownego Rzecznik Finansowy nie występuje w naszym imieniu. Jest on mediatorem i pomaga w wypracowaniu właściwego stanowiska, dogodnego dla obu stron sporu.

Odszkodowanie do sądu – kiedy?

Pamiętajmy, że postępowanie sądowe to dodatkowe koszty, a czasem długi czas oczekiwania. Droga sądowa to dobra opcja, gdy odwołanie oraz interwencja Rzecznika Finansowego nie pomogły.

Nie róbmy tego samodzielnie. Zakłady ubezpieczeń korzystają z usług specjalistów, zatem my też musimy mieć wsparcie. Należy zwrócić się do prawników. Pomogą ocenić szanse na odszkodowanie, a także wskażą kwotę odszkodowania, o jaką możemy się ubiegać.

Podsumowując:

Decyzja zakładu ubezpieczeń nie jest jednoznaczna z zamknięciem drogi do dalszego dochodzenia odszkodowania.

Prawo nie ukazuje konkretnego terminu na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Odwołanie trzeba złożyć z uwzględnieniem dat przedawnienia roszczeń. Mamy na to 3 lata w sytuacji kolizji bądź 20 lat po wypadku.

Jeśli ubezpieczyciel nie odniósł się odwołania, mamy możliwość zgłoszenia się do Rzecznika Finansowego.

Rzecznik Finansowy jest też pomocny przy postępowaniu ugodowym.

Jeśli ani jedno, ani drugie nie pomogło, możemy dochodzić swoich praw przed sądem.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz