Zdarza się, że osoby poszkodowane nie mają pojęcia, że mają możliwość starać się o odszkodowanie za kolizję lub wypadek, który miał miejsce parę lat wcześniej. Warto być świadomym, w jaki sposób można ubiegać się o odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy kolizji. Należy jednak pamiętać o sprawdzeniu, czy sprawa nie uległa czasem przedawnieniu.

Do ilu lat można ubiegać się o odszkodowanie po wypadku?

W momencie, kiedy ubiegamy się o odszkodowanie po wypadku, wiele zależy od terminu przedawnienia, czyli okresu, kiedy osoba poszkodowana może zgłosić swoje roszczenia wobec sprawcy wypadku bądź jego ubezpieczyciela. W kontekście obowiązujących w Polsce przepisów termin ten wynosi 3 lata, jednak nie jest on stały i wiele zależy od różnego rodzaju czynników.

Jeśli w trakcie kolizji doszło do popełnienia przestępstwa, termin przedawnienia przedłuża się a do 20 lat. Przestępstwem w wypadku drogowym uznaje się między innymi spowodowanie śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu ofiary, którego konsekwencje trwają więcej niż 7 dni.

Aby ustalić właściwy termin przedawnienia kolizji, należy określić dwa czynniki:

  • moment, w którym doszło do kolizji,
  • jasność odnośnie do tego, kto jest sprawcą

Termin przedawnienia po wypadku w sytuacji, gdy sprawca wypadku pozostaje nierozpoznany

W momencie, gdy organom ścigania nie uda się ustalić sprawcy wypadku, terminy przedawnień są tożsame z wcześniej wymienionymi. Jeżeli zaistniał znaczny uszczerbek na zdrowiu, a organy ścigania nie ustaliły sprawców zdarzenia, to również możemy ubiegać się o odszkodowanie, ponieważ mamy możliwość wystąpienia o zadośćuczynienie do UFG.

Osoba poszkodowana w wypadku może dochodzić od zakładu ubezpieczeń zapłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia w następujących ramach czasowych:

  • do 3 lat od dowiedzenia się o sprawcy – jeżeli poszkodowany domaga się odszkodowania za szkodę na osobie, a spowodowanie wypadku nie zostało uznane za przestępstwo,
  • do 3 lat od dowiedzenia się o sprawcy, jednakże nie dłużej niż do 10 lat od wypadku – jedynie w momencie, gdy osoba poszkodowana domaga się zadośćuczynienia za szkodę na mieniu osobistym, a wypadek nie został spowodowany w wyniku przestępstwa,
  • do 20 lat od dnia wypadku, jeżeli spowodowanie wypadku było wynikiem przestępstwa – w takim wypadku całkowicie bez znaczenia jest, kiedy dokładnie poszkodowany poznał personalia osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody.
  • Jeżeli osobą poszkodowaną w kolizji jest osoba małoletnia, terminy ubiegań o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie są przedłużane do dwóch lat od momentu ukończenia 18 roku życia.

odszkodowanie po wypadku

Odszkodowanie za błąd popełniony przez lekarza

W sytuacji, w której zamierzamy ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny, obowiązuje nas roczny okres przedawnienia. Jeśli natomiast ubiegamy się o odszkodowanie bezpośrednio od placówki medycznej, okres przedawnienia wynosi 3 lata. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownik medyczny winny popełnienia błędu zostaje skazany przez sąd karny – wówczas okres przedawnienia to aż 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Przerwanie biegu przedawnienia w praktyce oznacza zlikwidowanie dotychczasowego upływu czasu na uzyskanie odszkodowania. Termin, w którym można ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, liczy się wówczas od początku.

W przypadku, w którym zostały podjęte działania przed osobą lub placówką zobowiązaną do wypłacenia odszkodowania, bieg przedawnienia może zostać przerwany. W takiej sytuacji termin zaczyna się naliczać od ostatniej czynności. Bieg terminu przedawnienia następuje również przez każdą czynność polegającą na uznaniu roszczenia. Takie przypadki występują jednak niezwykle rzadko.

Nie ma ogólnego wzoru czy reguły zgłoszenia roszczeń do ubezpieczyciela, a poszkodowany musi sam udowodnić ich wiarygodność. Warto zatem wtedy rozważyć pomoc kancelarii lub firm specjalizujących się w dochodzeniach należnych świadczeń na rzecz poszkodowanych.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz