Zakład ubezpieczeń winien zapłacić odszkodowanie w czasie 30 dni od zawiadomienia o powstałej szkodzie. Wcześniej wydaje decyzję płatniczą, które zawiera dane o wysokości przyznanego odszkodowania razem z uzasadnieniem stanowiska. Zdarza się jednak, że poszkodowany otrzymuje odmowę wypłaty odszkodowania.

Znaczenie decyzji ubezpieczyciela

Decyzja ubezpieczyciela, nieważne jaka, nigdy nie zamyka drogi do otrzymania wyższej sumy świadczenia za szkodę.

Taką możliwość można utracić, gdy zawrzemy z zakładem ubezpieczeń ugodę. W związku z tym każda propozycja ugody musi być przez nas przemyślana oraz najlepiej skonsultowana z profesjonalistą, który dokona oceny, czy proponowana suma jest właściwa. Gdy podpiszemy ugodę, możemy całkowicie zrzec się roszczeń w zamian za zaniżone odszkodowanie!

Warto mieć na uwadze, że nasze prawo bierze pod uwagę różne działania, prowadzące do ponownego rozpatrzenia sprawy przez ubezpieczyciela bądź zweryfikowania słuszności jego decyzji przez inne podmioty. Nie możemy jednak czekać zbyt długo, by sprawa nie uległa przedawnieniu.

Odmowa wypłaty odszkodowania – co należy zrobić?

Gdy zakład ubezpieczeń odmawia wypłacenia odszkodowania, to najbardziej radykalne, możliwe działanie to skierowanie sprawy do sądu. Przedtem jednak warto spróbować negocjować z zakładem ubezpieczeń. Jeżeli jednak ubezpieczyciel kwestionuje podstawę prawną roszczenia, przebieg zdarzenia bądź wskazuje odpowiedzialność za szkodę innego podmiotu –droga sądowa jest wówczas jedyny skutecznym sposobem na wyegzekwowanie roszczeń.

Pamiętamy jednak, że postępowanie sądowe to konieczność wstępnego pokrycia kosztów sądowych, a w razie oddalenia powództwa sąd ma możliwość obciążenia poszkodowanego również kosztami procesu, które poniesie strona przeciwna.

Zazwyczaj jednak droga sądowa powinna być poprzedzona merytoryczną reklamacją. Można ją złożyć w wersji pisemnej, ustnej bądź elektronicznej, uwzględniając szczególne procedur przewidziane przez ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń ma konieczność udzielenia odpowiedzi w czasie 30 dni bądź, w bardziej skomplikowanych sytuacjach, 60 dni. Jeśli czas taki zostanie przekroczony, reklamacja jest uważana za pozytywnie rozpatrzoną.

Twoje prawa w sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania

Jeżeli złożenie reklamacji nie przyniesie pozytywnych skutków – masz wówczas prawo na złożenie skargi do Rzecznika Finansowego. Jeżeli on uzna, że zostały naruszone prawa albo interesy poszkodowanego, może nam wskazać przysługujące nam prawa oraz środki działania, może też skierować sprawę do pozasądowego postępowania, zwrócić się o ponowne rozpatrzenie oraz zwrócić się o zbadanie sprawy, zwłaszcza do Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organów kontroli państwowej, prokuratury bądź organów kontroli zawodowej państwowej albo społecznej.

Nie należy też zapominać o opcji polubownego zakończenia sporu opierającego się na ogólnych zasadach, czyli przez skierowanie sprawy do mediacji, powierzenie rozstrzygnięcia sądowi polubownemu. W sytuacji całkowitej odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń, której powodem jest zwykle brak uznania odpowiedzialności co do zasady, możemy się spodziewać, że nie otrzymamy pozytywnego rezultatu.

Jak widzimy, odmowa wypłaty odszkodowania wcale nie zamyka jest jednoznaczna z zamknięciem drogi do uzyskania odszkodowania. Musimy jednak pamiętać, że niezależnie od typu działania po odmowie ubezpieczyciela, powinniśmy zwrócić uwagę na dokładne przygotowanie się, aby podjąć właściwą dyskusję z zakładem ubezpieczeń.

 

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz